Navigate / search

En næring for fremtiden

Maritime Competence AS ser det som viktig for fremtiden at:

  • Ressursene i havet forvaltes på en bærekraftig måte.
  • Det etableres gode og fornuftige  rutiner for kontroll av ressursuttak.
  • Rederiene oppnår en  god og forsvarlig lønnsomhet.
  • Lønnsevnen i rederiene er konkurransedyktig sammenlignet med andre primærnæringer.
  • Miljøet settes i fokus og ivaretas (Alle fiskefartøy begrenser utslipp, og fartøy over 15 m bør  montere avfalls-komprimator).
  • Sikkerheten ivaretas (Egenerklæring stiller større krav til rederiene).
  • Kompetansen i næringen ivaretas nasjonalt,  gjennom styrking av fagmiljøene, utdanning og lærlingeordning.
  • Det etableres «FISKERIKLØSTER» som ivaretar utviklingen i næringen.
  • Det legges til rette for en modernisering og fornyelse av fiskeflåten, gjennom gunstige finansieringsordninger, kondemneringsordninger etc.
  • Det fokuseres i større grad på kvalitet, fra hav til fat.